.
.
.

Termes i Condicions

Avís i informació legals

El present avís i informació legals (d'ara endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei d'Internet www.regalabalneario.com (en endavant el "lloc web") que BALNEARIS BROQUETAS SL (en endavant "regalabalneario") posa a disposició dels usuaris d'Internet.

BALNEARIS BROQUETAS SL és una empresa amb domicili social a PLAÇA DE LA FONT DEL LLEÓ, 1. 08140 CALDES DE MONTBUI. BARCELONA. i amb CIF B-08.245.557.

Adreça de correu electrònic de contacte: contacto@regalabalneario.com

Objecte

A través del lloc web, BALNEARIS BROQUETAS SL facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a la seva disposició per regalabalneario o per tercers.

Condicions d'ús i acceptació

L'accés i utilització d'aquest lloc web atribueix la condició d'usuari, i implica per part dels usuaris la plena acceptació de les presents condicions d'ús, així com aquelles particulars que s'estableixin per a determinats serveis que complementaran a aquestes, comprometent-se a utilitzar el lloc web i els serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments i instruccions posats en el seu coneixement, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Les pàgines de www.regalabalneario.com poden ser visitades lliurement pels usuaris.

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic ("hacking") de regalabalneario, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

En particular, ia títol merament orientatiu, no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

- De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;

- Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;

- Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

- Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;

- Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

- Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques de perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic; Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

- Es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per portar a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

- Violi els secrets empresarials de tercers;

- Sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;

- De qualsevol manera menyscabi el crèdit de regalabalneario o de tercers;

- Infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

- Constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

- Incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de regalabalneario o tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;

- Provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei; Contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per regalabalneario.

L'usuari es compromet a utilitzar correctament els continguts posats a la seva disposició en el lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments, ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i en particular es compromet a abstenir-se de:

- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

- Suprimir, manipular o de qualsevol altra forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de regalabalneario o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement;

- Obtenir, i fins i tot intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet.

Introducció d'hiperenllaços

Els usuaris, i totes aquelles persones que tinguin intenció d'establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web o portal i el lloc web www.regalabalneario.com hauran de complir les següents condicions:

- L'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home - page o pàgina d'inici del lloc web, però no podrà reproduir-les de cap manera;

- No es crearà un frame sobre les pàgines web del lloc web.

- No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web del lloc web i els Serveis subministrats.

- No es donarà a entendre per cap manera que regalabalneario ha autoritzat l'hiperenllaç, o que ha assumit d'alguna manera els serveis oferts o posats a disposició des de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç.

A excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap signe distintiu, dels reconeguts per la legislació vigent, dels quals sigui titular regalabalneario, llevat que hagi estat expressament autoritzat per aquest.

La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, ni contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral o als bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic.

Així mateix, al web s'inclouen enllaços a pàgines de tercers, no pertanyen al domini regalabalneario, les quals no es troben gestionades, ni són responsabilitat de regalabalneario.

Regalabalneario, no és responsable dels continguts allotjats en aquestes, ni dels serveis prestats, de manera que exclou expressament la seva responsabilitat per qualsevol infracció de qualsevol índole en què l'entitat que la gestioni pot incórrer.

Propietat Industrial i Intel·lectual

La totalitat d'aquest lloc web: text, imatges, marques comercials, logotips, arxius d'àudio i vídeo, botons, arxius de programari, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts són propietat d'regalabalneario o de tercers, i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial i intel·lectual. Així mateix, i sense perjudici del que s'ha esmentat, el contingut del lloc web té la consideració de programa d'ordinador i li és d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Pel fet de l'accés que l'usuari realitza al lloc web no poden entendre cedits al mateix cap dels drets d'explotació que existeixin, o puguin existir sobre aquests usos més enllà dels estrictament necessaris per al correcte ús del lloc web.

Limitació de responsabilitat

Regalabalneario, exclou, amb tota l'extensió que permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a:

- Presència de virus, o la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
- La transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
- Falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al lloc web i als serveis, a la fal·libilitat del lloc web i dels serveis, i en particular , encara que no de manera exclusiva, als errors en l'accés a les diferents pàgines web del lloc o aquelles des de les que es presten els serveis.
- El correcte funcionament dels dispositius tècnics d'enllaç, directoris i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers. La instal·lació d'aquests dispositius tècnics té per únic objecte facilitar als usuaris, la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet.
- La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
- La utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris.

Els continguts que els usuaris dels fòrums de debat o llistes de distribució puguin introduir, o de les opinions abocades en els mateixos. Regalabalneario no té obligació de controlar, i no controla, la utilització que els usuaris fan del portal, dels serveis.

Notificacions

Totes les notificacions realitzades per un usuari o tercer a regalabalneario, es consideraran adequades sempre que es dirigeixin a la mateixa, d'alguna de les següents formes:

Enviament per correu postal a regalabalneario, domicili en PLAÇA DE LA FONT DEL LLEÓ, 1. 08140 CALDES DE MONTBUI. BARCELONA ..

Enviament per correu electrònic a: contacto@regalabalneario.com

Si la comunicació es refereix a la realització d'activitats il·lícites o la infracció de drets de propietat industrial o intel·lectual d'adjuntar documentació que acrediti els fets, així com declaració expressa de la veracitat de la mateixa.

Durada i suspensió dels serveis

Regalabalneario, es reserva la facultat de suspendre els serveis quan ho estimi pertinent, i en particular a aquells usuaris que infringeixin l'establert en el present avís legal.

Legislació aplicable

El present avís legal i totes les relacions que s'estableixin entre regalabalneario es regeixen pel que estableix la legislació catalana, i subsidiàriament en la legislació espanyola.

Consentiment de l'usuari

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús dels formularis electrònics d'aquest lloc web o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a regalabalneario són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació dels mateixos.

Excepte en els camps en què expressament s'indiqui el contrari, el lliurament d'informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè. Sol·liciti. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que regalabalneario pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.
Regalabalneario li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix que en cap cas seran cedides a terceres empreses.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD.

Per a la seva comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a regalabalneario.

.
.
.