.
.
.

Política de privacitat

A través del present avís, BALNEARIS BROQUETAS SL d'ara endavant "regalabalneario" informa als usuaris del lloc www.regalabalneario.com (en compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar regalabalneario les dades personals que els són sol·licitades per a la subscripció i compra dels seus productes o la prestació de serveis.

Per tant, s'informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el titular i responsable és BALNEARIS BROQUETAS SL (CIF B-08.245.557) i domicili en PLAÇA DE LA FONT DEL LLEÓ, 1. 08140 CALDES DE MONTBUI. BARCELONA. duent a terme un tractament automatitzat amb la finalitat de mantenir de la relació negocial així com per rebre informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari regalabalneario podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei o producte concret sol·licitat.

S'informa que també podria obtenir informació, de forma anònima, referent a les pantalles visitades pels usuaris, el temps de permanència en el lloc web, així com a les descàrregues efectuades, als efectes estadístics, que permeten elaborar millores en els serveis prestats i dur a terme tasques bàsiques d'administració. No obstant això, no es recull cap altre tipus de dada sobre la navegació, ni s'instal·len 'cookies' en l'equip dels usuaris.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que estableix l'elenc normatiu de protecció de dades, l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint una comunicació escrita a regalabalneario (CIF B-08.245.557), amb domicili a PLAÇA DE LA FONT DEL LLEÓ, 1. 08140 CALDES DE MONTBUI. BARCELONA. en la qual s'acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l'interessat, fotocòpia del DNI i, en els casos que s'admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Respecte al dret d'accés, únicament es denegarà quan sigui exercitat en un interval inferior a dotze mesos i no s'acrediti cap interès legítim a aquest efecte, així com quan la sol·licitud sigui formulada per persona diferent de l'afectat. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets.

No podran atendre les sol·licituds de l'exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre es mantingui la seva relació amb el regalabalneario. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades per oferir-los informació comercial o publicitària.

Regalabalneario ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. S'adopten mesures d'índole tècnic i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com ara: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment d'informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al sistema d'informació per sol·licitud d'un usuari autoritzat.

Regalabalneario utilitza el protocol de seguretat SSL ('Secure Sockets Layer') per aconseguir així la seguretat dels pagaments telemàtics mitjançant targeta de crèdit. Així mateix es compleixen les especificacions de Seguretat de les Dades de Caràcter Personal derivades del pagament a través de passarel·les informàtiques pertanyents a entitats bancàries.

Igualment, regalabalneario s'obliga a observar el deure de secret, respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat, establert en la legislació de protecció de dades.

El lloc web de regalabalneario pot contenir enllaços a altres llocs web que poden resultar d'interès dels usuaris. Regalabalneario no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l'usuari accedeix al contingut de esmentats llocs en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos, sota la seva exclusiva responsabilitat.

La present Política de Privacitat pot ser modificada atenent escrupolosament tant a possibles canvis legislatius que es produeixin, com a les directrius emanades de l'Agència de Protecció de Dades.

En el cas que regalabalneario prestés algun tipus de servei especial en el qual es determinen unes previsions específiques relatives a la protecció de dades de caràcter personal, diferents a les que aquí es contenen, i es produís algun tipus d'incongruència entre ambdues, tindrà primacia l'aplicació de les normes indicades particularment per a aquest servei en particular per damunt de les presents.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: LOPD@regalabalneario.com

.
.
.